Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten en facturen tussen Zakelijk Inkomen, hierna te noemen “Opdrachtnemer” en Opdrachtgever.
b. Afwijken van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien schriftelijk is overeengekomen.
c. De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de overeenkomst of opdracht waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende overeenkomst of opdracht dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
d. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
e. Zakelijk Inkomen behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Offertes/uitlatingen/prijzen

a. Alle offertes, uitlatingen en prijzen van Zakelijk Inkomen, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
c. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Betaling

a. Na afronding van de inkomensverklaring wordt er een betaallink verstuurd. Zodra deze is voldaan wordt de analyse vrijgegeven. De opdracht kan tot het moment van het versturen van de betaallink kosteloos worden beëindigd. Nadat de betaallink is verzonden is de opdracht definitief en dient u de inkomensverklaring af te nemen en de kosten conform de factuur te voldoen. Voor facturen geldt een standaard betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
b. Indien een factuur van Zakelijk Inkomen niet binnen de betalingstermijn na factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Voorts behoudt Zakelijk Inkomen zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht op te schorten.
c. De kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,- en komen ten laste van de Opdrachtgever.
d. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
e. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Zakelijk Inkomen zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.
f. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan de Opdrachtgever zich niet op enige karting, verrekening of opschorting beroepen.
g. Tariefbepaling gaat aan de hand van het aantal en het soort onderneming(en) die de afgelopen drie jaar actief zijn en/of zijn geweest. Ook reeds opgeheven ondernemingen die zijn beoordeeld in de inkomensverklaring maken onderdeel uit van de tariefbepaling.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

a. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Zo ook wanneer Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, dan wel de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indient door de vertraging van Opdrachtgever niet langer van de Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan worden nagekomen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
b. Opdrachtnemer kan te allen tijde de opdracht ontbinden indien opdrachtnemer van mening is dat een objectieve uitvoering van de opdracht niet (meer) mogelijk is.
c. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Verjaring

a. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst of opdracht verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de betreffende overeenkomst is geëindigd.

6. Persoons- en Bedrijfsgegevens

a. Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van een natuurlijk persoon en/of organisatie vertrouwelijk behandelen en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.

7. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Zakelijk Inkomen onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst of opdracht door Zakelijk Inkomen tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan Zakelijk Inkomen kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zakelijk Inkomen worden daaronder begrepen.
b. In het geval van overmacht van Zakelijk Inkomen zullen haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst of opdracht worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
c. In geval van overmacht heet Zakelijk Inkomen het recht de overeenkomst op opdracht alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel -indien nakoming

8. Aansprakelijkheid

a. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
f. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten te vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te late beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstrategie.
g. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
h. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gegeven adviezen. Het staat de Opdrachtgever vrij de adviezen van Opdrachtnemer wel of niet op te volgen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

9. Intellectuele eigendom

a. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien naan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
b. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling overleg te beslechten.