Bezwarenprocedure en klachtenprocedure

Definitie bezwaar:

Een schriftelijk per email gemotiveerde afwijkende mening over de uitkomst van het door de Rekenexpert vastgestelde inkomen.

Zakelijk Inkomen stelt naar beste eer en geweten het bestendig ondernemersinkomen vast. Dit gebeurt op basis van de door de ondernemer te verstrekken informatie. De beoordeling vindt vervolgens met kennis van zaken plaats, waarbij wordt uitgegaan van de zogenaamde toetskaders van NHG of (indien anders) die van de betreffende geldverstrekker.

In het geval u het niet eens bent met het door de Rekenexpert vastgestelde inkomen heeft u de mogelijkheid hiertegen bezwaar tegen te maken. Een bezwaar dient altijd per email ingediend te worden.

Uw bezwaar wordt na ontvangst behandeld door de directie. U ontvangt vervolgens binnen 3 werkdagen ons standpunt.

Er zijn twee uitkomsten mogelijk:

  1. Wij zijn van mening dat u voldoende en juist heeft gemotiveerd waarom het vastgestelde inkomen anders zou moeten zijn waarna aanpassing van het inkomen volgt.
  2. Wij zijn van mening dat het inkomen juist is vastgesteld. U ontvangt hiervan een onderbouwing waarna het inkomen niet wordt aangepast.

NHG

Indien er sprake is van een inkomensverklaring t.b.v. een hypotheekaanvraag met NHG, wordt uw bezwaar altijd gedeeld/besproken met NHG, zodat ook NHG op de hoogte is van het bezwaar. Indien wij u ons standpunt kenbaar hebben gemaakt kan het zijn dat u het ook daar niet mee eens bent. In dat geval kunt u contact opnemen met NHG, die op de hoogte is van uw bezwaar en ons antwoord hierop. NHG zal uw bezwaar dan in behandeling nemen en bespreken met Zakelijk Inkomen, waarna u binnen wederom 3 werkdagen een reactie van NHG zult ontvangen.

 

Klachtenprocedure:

Definitie klacht:

Iedere uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst van de Rekenexpert, een persoon werkzaam voor de Rekenexpert of over de Inkomensverklaring Ondernemer, anders dan bezwaren over het door de Rekenexpert vastgestelde inkomen.

U kunt u uw klacht bij ons indienen. Uw klacht dient u voldoende gemotiveerd en onderbouwd bij ons in. Er kunnen geen klachten in behandeling worden genomen die telefonisch bij ons binnenkomen.

Uw klacht wordt na ontvangst intern behandeld door de directie. U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen ons standpunt.

NHG

In het geval er sprake is van een inkomensverklaring t.b.v. een hypotheekaanvraag met NHG, wordt de klacht altijd gedeeld/besproken met NHG, zodat ook NHG op de hoogte is van de klacht. Indien wij u ons standpunt kenbaar hebben gemaakt kan het zijn dat u het ook daar niet mee eens bent. In dat geval kunt u contact opnemen met NHG, die op de hoogte is van uw klacht en ons antwoord hierop. NHG zal uw bezwaar of klacht dan in behandeling nemen en bespreken met Zakelijk Inkomen, waarna u binnen wederom 5 werkdagen een reactie van NHG zult ontvangen.

Menu