Privacy Statement Zakelijk Inkomen B.V.

Dit is het Privacy Statement van Zakelijk Inkomen B.V. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Zakelijk Inkomen B.V. uw persoonsgegevens.

Zakelijk Inkomen B.V. acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Zakelijk Inkomen B.V. veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Zakelijk Inkomen B.V. een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Zakelijk Inkomen bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Zakelijk Inkomen B.V. worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zakelijk Inkomen B.V. van u verwerkt in het kader van haar dienstverlening op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Zakelijk Inkomen B.V. persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die deze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer (potentiele) uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten en klanten van Zakelijk Inkomen B.V. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of business partners.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Zakelijk Inkomen B.V. omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Zakelijk Inkomen B.V., gevestigd aan de Symfonielaan 18, 3438 EV te Nieuwegein. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Zakelijk Inkomen B.V.
KvK Nummer 65921550
Symfonielaan 18
3438 EV Nieuwegein
085 – 489 05 21
info@zakelijkinkomen.nl
www.zakelijkinkomen.nl

Waarvoor gebruikt Zakelijk Inkomen B.V. uw persoonsgegevens?
Zakelijk Inkomen B.V. mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
– uw toestemming. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
– de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Zakelijk Inkomen B.V., waarbij uw belang niet prevaleert.

Zakelijk Inkomen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

1. Om een relatie met u te kunnen aangaan; Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, hebben wij persoonsgegevens nodig. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van uw financieel adviseur. De gegevens die wij van u ontvangen en over u hebben vastgelegd gebruiken wij voor het vervaardigen van de inkomensanalyse.
2. Om opdrachten uit te voeren; Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij kunnen uw gegevens dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld in het kader van het delen van uw gegevens met uw financieel adviseur, uw boekhouder/accountant, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie, of een geldverstrekker. Of als u ons daar om vraagt, bijvoorbeeld om u kenbaar te maken aan een derde.
3. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages; het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om een analyse van uw financiële situatie te maken. Deze analyse leggen wij vast in een inkomensverklaring. In het kader van het opstellen van deze inkomensverklaring, kan het voorkomen dat wij contact opnemen met uw boekhouder, accountant, hypotheekadviseur of overige door u aangewezen personen. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht.

Indien onze dienstverlening betrekking heeft op een hypotheekaanvraag (met of zonder NHG), geeft u ons toestemming om:
– de gegevens die u heeft verstrekt ten behoeve van de inkomensverklaring op verzoek te delen met de betreffende geldverstrekker en/of de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
– de gegevens die u heeft verstrekt ten behoeve van de inkomensverklaring op verzoek te delen met ander door het WEW aangewezen deskundigen in het kader van peer review/second opinion/steekproefsgewijze controle;
– basisinformatie te registreren in het  Register aanvraag Inkomensverklaring Ondernemer van NHG;
– vragen met betrekking tot de opgestelde inkomensverklaring te beantwoorden van een geldverstrekker waar u de hypotheekaanvraag heeft ingediend;
– aanvullende stukken of informatie van u te vragen, indien wij deze noodzakelijk achten voor het vaststellen van het toetsinkomen.

 

Digimap
Wij werken met een digimap. Deze wordt beschikbaar gesteld aan u en aan de door u opgegeven personen en of instanties in de ‘Opdracht tot dienstverlening vaststellen van uw zakelijk inkomen’, alsmede later door u opgegeven personen en of instanties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Algemene Persoonsgegevens:

 • NAWT gegevens en geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres en andere contactgegevens

Financiële Gegevens:

 • Inkomensgegevens (Box1, 2 en 3)
 • Jaarcijfers
 • Aangiften omzetbelasting
 • Uittreksel KvK
 • Organigram
 • IB-aangiften
 • IB-aanslagen
 • Loonstroken
 • Vermogensgegevens
 • WOZ-waarde
 • Eigen woningschuld
 • Box3 vermogen en schulden
 • Overige gegevens m.b.t. de ondernemer c.q. onderneming

Bijzondere persoonsgegevens:
We leggen geen bijzondere persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, strafrechtelijke zaken, etniciteit, religieuze of politieke overtuigingen.

Hoe gaat Zakelijk Inkomen B.V. met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Zakelijk Inkomen B.V. een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Zakelijk Inkomen B.V. passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals. het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Zakelijk Inkomen B.V. niet iedereen toegang heeft tot al uw gegevens. Onze systemen zijn zó ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Zakelijk Inkomen B.V. is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door Zakelijk Inkomen B.V. zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Zakelijk Inkomen B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Zakelijk Inkomen B.V. kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent Zakelijk Inkomen B.V. haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Zakelijk Inkomen B.V. zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met Zakelijk Inkomen B.V.
Veel contacten tussen u en Zakelijk Inkomen B.V. verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.zakelijkinkomen.nl contact met Zakelijk Inkomen B.V.. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Zakelijk Inkomen B.V.. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Zakelijk Inkomen B.V. worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Zakelijk Inkomen B.V.
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van Zakelijk Inkomen B.V.
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Zakelijk Inkomen B.V. houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Zakelijk Inkomen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Zakelijk Inkomen B.V. klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, tablet, telefoon. etc.(‘device’), wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw device. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om bijv. vacature-alerts af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Zakelijk Inkomen B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken
Zakelijk Inkomen B.V. verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens
Bent u ingeschreven bij Zakelijk Inkomen B.V. en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van uw identiteitsbewijs als u voor ons werkt of heeft gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Zakelijk Inkomen B.V. onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Zakelijk Inkomen B.V. kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag
Als u niet wilt dat Zakelijk Inkomen B.V. uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via onderstaande link.

Over dit privacy statement
Zakelijk Inkomen B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 15-01-2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.zakelijkinkomen.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Zakelijk Inkomen B.V.
KvK Nummer 65921550
Symfonielaan 18
3438 EV Nieuwegein
085 – 489 05 21
info@zakelijkinkomen.nl
www.zakelijkinkomen.nl

Menu