Benodigde documenten

Via de uploadmodule kunt u, uw adviseur of uw boekhouder / accountant eenvoudig en veilig de benodigde documenten en informatie met ons delen.

Welke documenten hebben wij nodig?

Welke documenten wij dienen te ontvangen is afhankelijk van het type onderneming dat u heeft, of heeft gehad en in welke jaren deze onderneming(en) actief waren. In de basis gaat het om de volgende documenten:

Van de aanvrager altijd benodigd:

 • Definitieve aangiften inkomstenbelasting 2016 t/m 2018
 • Definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2016 t/m 2017 (2018 indien mogelijk)

Van de aanvrager indien van toepassing:

 • Heeft u in de jaren 2016 t/m 2018 in loondienst gewerkt en is dit inmiddels beëindigd? Dan vragen wij op:
  • De laatste salarisspecificatie van elk extern loondienstverband in de jaren 2016 t/m 2018 (let op! Geen jaaropgaaf). Hiermee stellen wij vast of er wel of geen sprake was van een ontslagvergoeding.
  • Indien u geen loonstroken kunt aanleveren: een uitdraai vanuit MijnUWV met uw loongegevens. Deze gegevens zijn met uw digid te benaderen via de volgende link: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx.
 • Heeft u momenteel een loondienstverband? Dan vragen wij op:
  • Een recente werkgeversverklaring
  • De meest recente loonstrook
 • Bent u eigenaar van een BV? Dan vragen wij op:
  • De meest recente salarisspecificatie
  • De salarisspecificatie van december 2018
 • Heeft u in de jaren 2016 t/m 2018 inkomen uitgekeerd of fiscaal toegekend aan uw partner? Dan vragen wij op:
  • De definitieve aangiften inkomstenbelasting 2016 t/m 2018 van de partner

Van de onderneming(en) altijd benodigd:

Van iedere onderneming (en van iedere eventuele deelneming) die de aanvrager heeft of heeft gehad vanaf 2016 ontvangen wij graag:

 • Recent uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
  • Dit hoeft niet de gewaarmerkte versie te zijn
 • Definitieve jaarrekeningen (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) 2016 t/m 2018
 • Indien Btw-plichtig: Aangiftes omzetbelasting Q1 t/m Q3 van 2019 (Q4 is optioneel)
 • Tussentijdse winst & verliesrekening van 01-01 t/m 30-09 2019 (een kolommenbalans uit de eigen boekhouding is voldoende). Het inkomen wordt dan vastgesteld over de jaren 2016 t/m 2018. Dit betreft inzage in de continuïteit.
  • Let op: indien er nog geen afschrijvingen zijn verwerkt in de winst en verliesrekening, graag een opgave van de hoogte van de tussentijdse afschrijvingen
  • Optioneel: Definitieve of tussentijdse jaarrekening met resultatenrekening en balans (niet zijnde een kolommenbalans) van minimaal 01-01 t/m 30-09 2019 indien het inkomen moet worden vastgesteld over de jaren 2017 t/m 2019. Let op: Alleen het daadwerkelijk gerealiseerd resultaat wordt meegenomen in de berekening.

Van de onderneming(en) indien van toepassing:

 • Telt uw organisatie meer dan 2 entiteiten? Dan vragen wij op:
  • Het organigram
  • Geconsolideerde jaarrekeningen (indien 100% deelnemingen)
 • Is er sprake van een administratiekantoor? Dan vragen wij op:
  • De akte van vaststelling administratievoorwaarden STAK
  • Het register van aandeelhouders STAK
 • Heeft uw persoonlijke holding of BV meerdere aandeelhouders? Dan vragen wij op:
  • Het uittreksel van het register van aandeelhouders
 • Bent u maat binnen een maatschap? Dan vragen wij op:
  • De maatschapsovereenkomst
 • Bent u vennoot binnen een VOF? Dan vragen wij op:
  • De vennootschapsovereenkomst

Tip: aangiften en aanslagen inkomstenbelasting kunnen op de website van de belastingdienst gedownload worden: https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/

Let op: Vul bij de vrije tekst het dossiernummer in. Deze staat in de mail die u heeft ontvangen.

Menu