Benodigde documenten

Via het klantportaal kunt u of uw hypotheekadviseur eenvoudig en veilig de benodigde documenten en informatie met ons delen.

Welke documenten hebben wij nodig?

Welke documenten wij dienen te ontvangen is afhankelijk van het type onderneming dat u heeft, of heeft gehad en in welke jaren deze onderneming(en) actief waren. In de basis gaat het om de volgende documenten:

U mag de documenten die niet van toepassing zijn op N.V.T. zetten.

Indien het een “verplicht” document betreft zal er gevraagd worden om een toelichting.

Van de aanvrager altijd benodigd:

 • Ingediende aangiften inkomstenbelasting 2019 t/m 2021
 • Definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2019 t/m 2020

Tip: aangiften en aanslagen inkomstenbelasting kunnen op de website van de belastingdienst gedownload worden: https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/

 

Extra vragen gedurende de corona-crisis voor NHG-aanvragen en NHG volgende partijen:

De huidige situatie met betrekking tot de corona-crisis zal niemand ontgaan. Omdat veel ondernemers hier wel de gevolgen van gaan ervaren hebben wij enkele aanvullende vragen. Het doel van deze vragen is om op een verantwoorde wijze een inkomensverklaring op te kunnen stellen. Dit betekent niet dat wij geen inkomensverklaringen meer afgeven, maar juist dat wij dit op een verantwoorde wijze willen doen.

Wordt uw onderneming financieel getroffen door de corona-crisis?

 • Zo ja, beantwoord de onderstaande vijf vragen
 • Zo nee, beargumenteer op welke gronden de corona crisis geen gevolgen heeft voor uw onderneming
 1. Op welke wijze wordt u als ondernemer getroffen door de Corona-crisis?
 2. Op welke wijze bent u van plan om hiermee om te gaan?
 3. Hoe zal dat financieel uitpakken?
 4. Is er overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?
 5. Heeft u nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen?

Zie voor meer informatie over de achtergrond van deze vragen: https://www.zakelijkinkomen.nl/toelichting-verdiepende-vragen/

Let op: beantwoord de vijf vragen waarbij zowel de eerste lockdown als de huidige lockdown worden meegenomen.

 

Indien uw onderneming financieel getroffen is door de corona-crisis zijn wij genoodzaakt extra documenten bij u op te vragen. 

Om o.a. de ontwikkelingen van de kwartalen gedurende corona te kunnen beoordelen vragen wij het volgende extra op:

 • Separaat kolommenbalans alleen Q1 2020
 • Separaat kolommenbalans alleen Q2 2020
 • Separaat kolommenbalans alleen Q3 2020
 • Separaat kolommenbalans alleen Q4 2020
 • Separaat kolommenbalans alleen Q1 2021
 • Separaat kolommenbalans alleen Q2 2021
 • Separaat kolommenbalans alleen Q3 2021
 • Separaat kolommenbalans alleen Q4 2021
 • Bewijs toekenning TOGS (indien van toepassing)
 • Bewijs toekenning NOW (indien van toepassing)
 • Bewijs toekenning TOZO (indien van toepassing)
 • Overige steun/ continuïteitsbijdrage / onderbouwende documenten (indien van toepassing zoals bijvoorbeeld contracten, opdrachten, etc.)
 • Aantonen financiële reserves (bankafschriften)
 • Opgave huidige maandelijkse vaste lasten binnen de onderneming

Van de aanvrager indien van toepassing:

 • Heeft u in de afgelopen drie jaar in loondienst gewerkt en is dit inmiddels beëindigd? Dan vragen wij op:
 • Heeft u momenteel een loondienstverband? Dan vragen wij op:
  • Een recente werkgeversverklaring
  • De meest recente loonstrook
 • Bent u eigenaar van een BV? Dan vragen wij op:
  • De meest recente salarisspecificatie
  • De salarisspecificatie van december 2021
 • Heeft u in de jaren 2019 t/m 2021 inkomen uitgekeerd of fiscaal toegekend aan uw partner? Dan vragen wij op:
  • De ingediende aangiften inkomstenbelasting 2019 t/m 2021 van de partner
  • De definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2019 t/m 2020 van de partner

Van de onderneming(en) altijd benodigd:

Van iedere onderneming (en van iedere eventuele deelneming) die de aanvrager heeft of heeft gehad vanaf 2019 ontvangen wij graag:

 • Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
  • Dit hoeft niet de gewaarmerkte versie te zijn
 • Definitieve jaarrekeningen (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) 2019 t/m 2021, de balans dient in scontovorm te zijn opgemaakt.
  • Indien deze zijn opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting dan is dat voldoende
  • Geen kolommenbalans of balans in staffelvorm
 • Tussentijdse winst en verliesrekening van 01-01-2022 t/m 30-06-2022. Een kolommenbalans uit de eigen boekhouding is voldoende. Dit betreft inzage in de continuïteit. Er wordt niet gerekend met een eventuele prognose.
  • Let op: indien er nog geen afschrijvingen zijn verwerkt in de winst en verliesrekening, graag een opgave van de hoogte van de tussentijdse afschrijvingen of de totale afschrijving in 2022
  • Definitieve of tussentijdse jaarrekening met resultatenrekening en balans (niet zijnde een kolommenbalans) van minimaal 01-01-2022 t/m 30-06-2022 indien het inkomen moet worden vastgesteld over de jaren 2020 t/m 2022. Let op: Alleen het daadwerkelijk gerealiseerd resultaat wordt meegenomen in de berekening. Er wordt niet gerekend met een eventuele prognose.
 • Aangifte omzetbelasting Q1 en Q2 2022
  • Indien u gebruikt maakt van de kleineondernemersregeling (KOR) dan graag de bevestigingsbrief van de fiscus of een verklaring van uw boekhouder/accountant dat u onder de KOR valt.

Van de onderneming(en) indien van toepassing:

Telt uw organisatie meer dan 2 entiteiten? Dan vragen wij op:

  • Het organigram – Een overzicht van alle entiteiten. Alle deelnemingen en onderliggende deelnemingen. Wij zijn genoodzaakt alle deelnemingen en onderliggende deelnemingen te beoordelen.
  • Geconsolideerde jaarrekeningen (indien 100% deelnemingen)
 • Is er sprake van een stichting administratiekantoor (STAK)? Dan vragen wij op:
  • De akte van vaststelling administratievoorwaarden STAK
  • Het certificaathoudersregister STAK
 • Heeft uw persoonlijke holding of BV meerdere aandeelhouders? Dan vragen wij op:
  • Het uittreksel van het register van aandeelhouders
 • Bent u maat binnen een maatschap? Dan vragen wij op:
  • De maatschapsovereenkomst
 • Bent u vennoot binnen een VOF? Dan vragen wij op:
  • De vennootschapsovereenkomst
Menu